Internal Purity?

शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः । हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् ।। १७ ।। नष्थप्रायेष्वभद्रेषु नित्यंभागवतसेवया । भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्थिकि ।। १८ ।। śṛṇvatāḿ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ, hṛdy antaḥ stho hy…